• Sistemi za upravljanje gašenjem požara
 • Centrala za upravljanje gašenjem SQS-101

  Kontrolni panel SQS-101 je mikroprocesorski uređaj namenjen kontroli i upravljanju stabilnih sistema za gašenje. Projektovan je za potpuno autonoman rad, ali sa mogućnošću povezivanja u informacionu mrežu (npr. sa centralnim personalnim računarom).

  SQS-101 omogućava primenu svih standardnih tipova požarnih detektora (detektori dima, termički detektori, detektori plamena, aspiratorski detektori) i ručnih javljača i tastera. Karakterišu ga visok stepen programirljivosti na licu mesta (on site programming) i time prilagodljivost zahtevima konkretne primene, uz auto-dijagnostiku koja se odnosi na automatsko utvrđivanje kvarova na priključenim dojavnim, signalnim i pobudnim linijama, kao i kvarova na samoj centrali.

  Programiranje sistema za konkretnu primenu se obavlja uz korišćenje PC programskog paketa za konfigurisanje i monitoring QuadExConfig. Isti programski paket omogućava i monitoring detaljnog stanja sistema koji podrazumeva praćenje tekućih vrednosti otpornosti priključenih linija i bitnih napona u sistemu, kao i listanje LOG-EVENT memorije sa arhivom poslednjih 1000 bitnih događaja sa tačnim vremenima njihovog nastanka.

  Transfer svih podataka od servisnog PC računara ka panelu i obratno se odvija putem USB interface-a.

  U osnovi, funkcije kontrolnog panela se mogu podeliti u četiri grupe:

  1) Dojavne funkcije - procesiranje stanja dojavnih linija :

  • 4 automatske dojavne linije
  • 1 linija za ručno aktiviranje gašenja
  • 1 linija za blokadu gašenja
  • 1 linija za privremenu suspenziju gašenja (Timer hold)
  • 1 linija za kontrolu pritiska u bocama - Low pressure
  • 1 linija za kontrolu napunjenosti boca - Discharged

  2) Izvršne funkcije - aktiviranje interne i eksterne signalizacije i oslobađanje agensa za gašenje požara na osnovu odluke donesene na bazi procesiranja ulaznih (dojavnih) podataka, a u skladu sa konfiguracionim programom sistema:

  • 2 linije za aktiviranje gašenja
  • 4 linije za spoljnu svetlosnu i zvučnu signalizaciju
  • 2 ugradjena relejna izlaza (beznaponski kontakti)
  • 6 opciona dodatna relejna izlaza (beznaponski kontakti)

  3) Autodijagnostičke funkcije - svi interni elementi sistema bitni za njegovo funkcionisanje se testiraju od strane centralnog procesora. To uključuje stanje napojnih linija, osigurača, memorija itd.

  4) Daljinska signalizacija - primenom nekog od serijskog interface (RS485 ili Ethernet, GPRS,...) moguće je ostvariti vezu sa uređajima kao što su PC računari ili drugim inteligentnim upravljačko-signalnim jedinicama.

  Centrala je sertifikovana prema EMC, LVD, EN 54-2, EN 54-4 i EN 12094 standardima.

   

  Detaljnije tehničke informacije  (PDF dokument)