• Konvencionalni sistemi za dojavu požara
 • Centrala za termosenzitivne kablove ALPHA 1100 TS

  Centrala tipa ALPHA 1100TS je savremena mikroprocesorska kontrolna jedinica namenjena procesiranju linija sa termosenzitivnim kablovima. Ona ima zadatak da, na osnovu prethodno isprogramiranih konfiguracionih parametara, prikuplja podatke o stanju na dojavnim linijama  i inicira odgovarajuću signalizaciju i reakciju sistema.

  Visok stepen efikasnosti, uz minimalan rizik od lažnih alarma, obezbeđen je primenom veoma savremenog tehnološkog rešenja, termosenzitivnih kablova koji omogućavaju precizno lociranje alarmne situacije (deonice na kojoj je došlo do premašenja alarmne temperature, u dužinskim metrima),  a na osnovu preciznog merenja otpornosti dojavne linije i konvertovanjem tog parametra u odgovarajuću dužinu, prema deklarisanoj podužnoj otpornosti datog termosenzitivnog kabla.

  Projektovana je za potpuno autonoman rad, ali sa mogućnošću povezivanja u informacionu mrežu (napr. personalni računar) u cilju povećanja preglednosti stanja sistema i centralizacije funkcija nadzora.

  U osnovi, karakteristike centrale ALPHA 1100TS su:

  • 2 dojavne linije (termosenzitivni kabl dužine do 2km), podeljene u max 32 sektora.
  • Jednostavan, pregledan i efikasan korisnički interfejs, sa LCD displejem 2x40 karaktera koji omogućava jednoznačan tekstualni prikaz stanja sistema, sa punom identifikacijom alarmne lokacije izrežene u dužinskim metrima kabla.
  • Rezolucija merenja lokacije na kojoj je došlo do premašenja alarmne temperature od 0.1% (maksimalna greška od 1m na 1 km dužine termosenzitivnog kabla).
  • 12 programirljiva izlaza (4 za pobudu sirena kontrolisane na prekid i kratak spoj, 4 tranzistorska i 4 relejna sa beznaponskim kontaktima namenjenih uključenju-isključenju sklopki sa radnim naponom 230VAC)
  • Veoma selektivna akcija sistema na osnovu prethodno isprogramirane ulazno-izlazne matrice, programirljive na licu mesta i pohranjene u NV memoriji čiji je sadržaj očuvan i slučaju potpunog prestanka napajajna centralne jedinice.
  • Mogućnost povezivanja na adresibilne centrale tipa ALPHA 1100, ALPHA 2100 ili u informacionu mrežu sa PC računarom za centralni nadzor putem raspoloživih serijskih interface-a (RS232/485, Ethernet, GPRS,...).
  • Dimenzije (ŠxVxD): 430 x 335 x 115 mm
  • Mrežno napajanje: 230VAC
  • Rezervno napajanje: 2x12VDC-7.3Ah

   

  Detaljnije tehničke informacije  (PDF dokument)