• Adresibilni sistemi za dojavu požara
 • Analogni adresibilni sistem ALPHA 2100

  Analogni
  Svaki analogno-adresibilni detektor dima ili termički detektor je u stvari mikroprocesorski merni uređaj koji punu vrednost merene veličine (koncentracije dima u %, odnosno temperature u °C) prenosi centrali na dalju obradu. Pri tom je moguća i komunikacija u obrnutom smeru - na taj način centrala detektorima daje “uputstva” o načinu rada, inicira njihovo testiranje itd.

  Adresibilni
  Svaki od detektora, ručnih javljača, ali i modula za kontrolu ON/OFF ulaza ili izlaza, itd. ima jedinstvenu adresu i predstavlja sastavni element adresne linije (petlje). Maksimalan broj adresnih elemenata u jednoj petlji je 127. Sistemi većeg kapaciteta se konfigurišu sa više petlji.

  Adresna linija se realizuje prstenasto, pomoću dvožičnog kabla čije se karakteristike (dužina, minimalni poprečni presek, itd.) određuju za svaku primenu, na osnovu broja i tipova adresnih elemenata.Uštede u kabliranju u odnosu na klasične sisteme su znatne, uz dodatni kvalitet preciznog lociranja požara na nivou detektora ili javljača.

  Inteligentni
  Funkcija autokalibracije omogućava automatsko prilagođavanje karakteristike osetljivosti svakodnevnim promenama radnih uslova i jednaku osetljivost tokom režima eksploatacije.Definisanjem alarmnog praga za svaki od detektora ponaosob eliminiše se problem nejednakog okruženja u kojima rade detektori (različita radna temperatura, nivo dima u normalnim uslovima), a mogućnost lažnih alarma svodi na minimum.Efikasno prevazilaženje problema neispravnosti instalacija signalnih linija, postignuto je prstenastim izvođenjem adresne petlje i primenom izolatora kratkog spoja.

  ESP komunikacioni protokol
  ESP protokol za komunikaciju centrale i instaliranih analognih adresibilnih detektora i ulazno-izlaznih adresnih elemenata veoma efikasno prevazilazi tradicionalne probleme analognih adresibilnih sistema sa komunikacijom u uslovima izraženih električnih smetnji, primenom metode detekcije greške.

  Postavljanje adresa
  Adresa svakog od detektora u opsegu od 1 do 127 se postavlja veoma jednostavno, od strane instalatera, pomoću ručnog, baterijski napajanog ASX programatora. Adresa umetka će ostati sačuvana i u slučaju gubitka napajanja, odnosno njegovog skidanja iz podnožja.

  Centrala ALPHA 2100

  Generacija analogno-adresibilnih kontrolnih panela (centrala) za dojavu požara ALPHA2100 svojom fleksibilnom strukturom i kapacitetom od 32 adresne linije (petlje) sa po 127 adresna elementa po petlji omogućava konfigurisanje sistema u velikom opsegu koji podrazumeva ne samo veličinu objekata  već i njihovu topološku strukturu. Pri tome je visok stepen ekonomičnosti i funkcionalnosti zadržan u čitavom polju primene i praktično ne zavisi od kompleksnosti projekta.

   Hardverska organizacija kontrolnog panela ALPHA 2100 je takva da omogućava konfigurisanje sistema centralizovane ali i distribuirane strukture, dislokacijom adresnih linijskih modula ALPHA 2100-LCU i njihovim povezivanjem na sistemsku informacionu liniju (QBUS). Na ovu dvožičnu informacionu magistralu (twisted pair) velikog informacionog kapaciteta (50 Kbps) moguće je povezati dodatne paralelne upravljačke jedinice u cilju povećanja preglednosti i pouzdanosti rada sistema, kao i dodatne periferijske module. Osobine kontrolnog panela (centrale ALPHA 2100) su u osnovi sledeće:

  • Jednostavan, pregledan i efikasan korisnički interfejs, sa velikim grafičkim LCD displejem (16x40 karaktera) koji mogućava jednoznačan tekstualni prikaz stanja i sa punom identifikacijom adrese, tipa i lokacije elementa.
  • Zonska organizacija definisana na softverskom nivou.
  • Individualno, kontinualno podešavanje osetljivosti detektora u %/m (dimni), odnosno C (termički)
  • Automatsko samotestiranje i rekalibracija detektora i time njihovo dnevno prilagođavanje promenama radnog okruženja
  • Blagovremeno signaliziranje prekomernog zaprljanja detektora i njihovo automatsko isključenje u cilju eliminisanja lažnih alarma
  • Mogućnost isključenja-uključenja na zonskom nivou ali i svakog elementa ponaosob
  • Dvostepena organizacija alarma koja podrazumeva kašnjenje (zatezanje) alarma nastalog usled automatske detekcije požara.
  • Mogućnost programiranje logičkih izraza za aktiviranje izlaznih funkcija sistema na bazi algoritma definisanog od strane investitora-korisnika. Programiranje se obavlja na licu mesta preko ugrađenog USB porta, a tako definisan program mora biti pohranjen u NV memoriji sa autonomijom očuvanja sadržaja od najmanje 10 god.
  • Arhiviranje svih događaja od važnosti sa tačnim vremenom njihovog nastanka u LOG-EVENT memoriji kapaciteta 2000 događaja.
  • Mogućnost konekcije sa centralnim računarom i prenos svih podataka o stanju sistema koja se odnose na alarmna stanja i stanja kvarova, putem Etherneta/Interneta, lokalne multipoint linije (jednoparični upredeni twisted pair signalni kabl max dužine 1km) ili GSM mreže.
  • Centrala je sertifikovana prema EMC, LVD i EN54 standardima.
    

  Detaljnije tehničke informacije  (PDF dokument)