Building monitoring sistemi

Kombinovanjem postojećih perfomansi detektora požara i ostalih elemenata kompatibilnih HOCHIKI ESP komunikacionom protokolu i razvojem sopstvenih senzorskih interfejsnih modula koji imaju generički karakter i omogućavaju integraciju eksternih mernih pretvarača različite namene, QUADEL je proširio opseg delovanja sistema sa tipično požarnih i na ostale parametre i merne veličine koje mogu biti od značaja za monitoring objekata.

Ulazni elementi

  • Analogni adresibilni elementi kao što su detektori dima, temperature, ali i drugi merni pretvarači kao što su merači relativne vlažnosti, gasni detektori i sl.
  • Adresibilni elementi ON/OFF tipa kao što su ručni javljači ili interfejsni moduli opšte namene.
  • Detektori požara sa kolektivnom adresom kao što su linijski (BEAM) detektori dima, detektori plamena itd. Njihovo povezivanje na adresnu liniju (petlju) je moguće samo uz upotrebu odgovarajućih sprežnih (interfejsnih) adresnih modula.

Izlazni elementi

Razni svetlosni i zvučni signalizatori kao i kontrolni elementi, sklopke itd. mogu se priključiti na izlaze na samoj centrali ili na odgovarajućih izlazne module koji su sastavni elementi adresne petlje. Programiranjem matrice njihovog aktiviranja u okviru konfiguracionog programa za servisni računar, moguće je formirati veoma fleksibilnu strukturu odziva sistema u zavisnosti od ulaznih parametare. Tipična primena je uključenje-isključenje požarnih ventilacionih klapni, energetskog napajanja itd.

Priključenjem podcentrala za upravljanje gašenjem tipa SQS-101A na samu adresnu liniju moguće je konfigurisati distribuirane sisteme za gašenje veoma velikog kapaciteta, uz korišćenje svih pogodnosti koje pružaju savremeni analogno-adresibilni detektori požara.

QCH adresni moduli

Adresni modulu serije QCH su moduli bazirani na primeni generičkog, ESP protokolu kompatibilnog interfejsnog modula ipa CHQ-FIO, koji omogućava monitoring kako digitalnih (ON/OFF), tako i analognih veličina. Time je otvoren prostor za integraciju mernih pretvarača različite namene u jedinstveni sistem sa senzorskim i pomoćnim uređajima za dojavu i upravljanje gašenjem požara, uz korišćenje svih pogodnosti koje pružaju savremeni inteligentni adresibilni sistemi (jednostavno ožičavanje, mogućnost formiranja i veoma kompleksnih logičkih izraza u procesu programiranja izvršnih funkcija sistema). Svaki od modula zauzima samo jednu adresu iz opsega 1-127 po adresnoj petlji što omogućava formiranje sistema veoma velikog kapaciteta .

Neki od raspoloživih modula iz ove serije su:

  • QCH-A3 - interfejsni modul sa 3 analogna ulaza (8-bitna rezolucija, naponski ili strujni ulazi 4-20mA)
  • QCH-Z8 - interfejsni modul za povezivanje do 8 ulaznih linija sa kolektivnom adresom
  • QCH-IO8 - interfejsni modul sa 8 ulaza (ON-OFF tipa) i 8 izlaza (relejni ili open collector)

Alpha@Net

Ekspanzija telekomunikacione infrastrukture u domenu Internet i GSM mreže omogućila je QUADEL-u da, razvojem odgovarajućeg mrežnog hardware i software, svojim sistemima da globalni karakter i ukloni barijere koje su do sada postojale kod centralizacije funkcija nadzora i upravljanja dislociranih objekata.

 U cilju centralizacije funkcija nadzora i upravljanja sistemom na raspolaganju su:

  • QIN/ET- interfejsni modul za umrežavanje putem Etherneta/Interneta
  • QIN/485 - interfejs namenjen centralizaciji nadzora putem lokalne multipoint linije.
  • QIN/GSM – interfejs za daljinsku signalizaciju preko GSM mreže mobilne telefonije uz korišćenje GPRS protokola.

 

Detaljnije tehničke informacije  (PDF dokument)